Algemene voorwaarden

Wanneer je een bestelling plaatst bij Ben Tiggelaar Shop dan gelden de onderstaande leveringsvoorwaarden.

1. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en afspraken tussen de besteller en Ben Tiggelaar Shop. b. Tyler Roland Press BV is eigenaar van Ben Tiggelaar Shop. Dit bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort onder nummer 32155612. c. In deze voorwaarden bedoelen we met ‘besteller’: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die aan Ben Tiggelaar Shop de opdracht heeft gegeven om artikelen of diensten te leveren. d. Let op: algemene (inkoop)voorwaarden van de besteller zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, behalve wanneer we schriftelijk uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen.

2. Levering

a. Ben Tiggelaar Shop heeft altijd het recht om bestellingen te weigeren b. De door Ben Tiggelaar Shop vermelde levertijden zijn indicatief. Overschrijding ervan geeft de besteller geen recht op schadevergoeding. c. Levering en facturering vindt alleen plaats in Nederland en België en alleen aan personen of bedrijven die in Nederland of België gevestigd zijn.

3. Prijzen en wijzigingen

a. Prijzen van artikelen van Ben Tiggelaar Shop zijn inclusief btw, tenzij anders is vermeld. Voor boeken geldt een btw-tarief van 9%. Voor cd’s geldt een btw-tarief van 21%. b. We behouden ons het recht voor om de prijzen van artikelen van Ben Tiggelaar Shop te wijzigen.

4. Betalen en eigendom

a. Betalingen kunnen alleen via iDEAL, creditcard, Bancontact en PayPal worden gedaan, alsmede op rekening bij bestellingen vanaf 200,-. b. Mocht er ondanks deze betaalmethoden een vordering ontstaan van Ben Tiggelaar Shop op de besteller, dan heeft Ben Tiggelaar Shop het recht om na twee weken een rente in rekening te brengen van 1% per maand. Als Ben Tiggelaar Shop een vordering op de besteller aan anderen ter incasso moet overdragen, dan zijn alle kosten daarvan voor rekening van de besteller. c. De door Ben Tiggelaar Shop geleverde artikelen blijven ons eigendom totdat alle vorderingen van Ben Tiggelaar Shop op de besteller volledig zijn voldaan.

5. Aansprakelijkheid

a. Bij de uitwisseling van gegevens via internet of langs andere wegen kunnen soms problemen optreden. Ben Tiggelaar Shop is niet aansprakelijk voor deze problemen of voor leverings- en andere problemen die hiervan het gevolg zijn. b. Het risico met betrekking tot de artikelen gaat over van Ben Tiggelaar Shop op de besteller op het moment van levering.

6. Acceptatie en retouren

a. Indien de besteller een artikel om wat voor reden dan ook niet wil houden, dan heeft hij het recht om het binnen twee weken na levering terug te sturen aan Ben Tiggelaar Shop. Deze retouren worden alleen geaccepteerd als het artikel onbeschadigd is. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de besteller. b. Van de besteller wordt verwacht dat hij controleert of de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Is er iets misgegaan dan dient hij Ben Tiggelaar Shop daarvan binnen twee weken op de hoogte te stellen. Na deze periode nemen we aan dat de besteller de artikelen accepteert. c. Ben Tiggelaar Shop kan artikelen die niet beantwoorden aan de overeenkomst vervangen door nieuwe artikelen of het aankoopbedrag terugstorten.

7. Overmacht

Als er sprake is van overmacht heeft Ben Tiggelaar Shop het recht om de afwikkeling van een bestelling eenzijdig uit te stellen of om de overeenkomst geheel te ontbinden. Hierbij wordt de besteller schriftelijk op de hoogte gesteld en is Ben Tiggelaar Shop niet verplicht tot schadevergoeding.

8. Geschillen

Op de overeenkomsten tussen Ben Tiggelaar Shop en besteller is alleen het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.